Rick s.r.o., Furdekova 1619/8, Bratislava 851 03

IČO : 50 438 948, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Vložka číslo: 113219/B

Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenie

Rick s.r.o. vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako "kupujúci") v súvislosti s kúpou tovarov v predajni spoločnosti Rick s.r.o. (ďalej ako „predávajúci")

2. Zodpovednosť za vady tovaru

2.1. Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá, za vady tovaru pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.

2.4. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

2.5. Ak sa vada prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje sa za vadu, ktorá existovala už pri predaji, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

1. Záručná doba

3. Dĺžka záručnej doby

Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom.

3.1.1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom ak to povaha tovaru umožňuje doklad o kúpe môže byť použitý namiesto záručného listu.

3.2 Začiatok plynutia záručnej doby

3.2.1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

3 .2.2. Ak dôjde k výmene tovaru. začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového

4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

4.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar

kúpený v predajni na adrese Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava, v ktorej je prijatie reklamácie možné.

4.2 Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť

- do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby

Inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať i hneď po nákupe, t.j. ešte pred odchodom z predajne.

4.3. Pri reklamovaní vady je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe. Originálny obal výrobku kupujúci predloží, len ak je to možné.

5. Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

5.1 Prijatie reklamácie

Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady, predávajúci alebo určená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v bode 6. tohto reklamačného poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

5.2 Určenie spôsobu vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:

a/ ihneď

b/ do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie - v zložitých prípadoch

c/ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch,

najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku.

5.3 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví, nasledovných lehotách:

a/ ihneď

b/ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie.

5.4. Podmienky vybavenia reklamácie jej zamietnutím

5.4.1 ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru

a/ predávajúci môže zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia výrobku

b/ ak chce predávajúci zamietnuť reklamáciu, musí reklamovaný výrobok zaslať na odborné posúdenie. Zamietnuť reklamáciu môže predávajúci vtedy, keď sa na základe tohto odborného posúdenia preukáže, že je na zamietnutie reklamácie dôvod.

c/ počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku znáša náklady za odborné posúdenie vždy predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a bez ohľadu na osobu, ktorá posúdenie vykonala

5.4.2 ak kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy tovaru

a/ predávajúci môže zamietnuť reklamáciu aj bez odborného posúdenia výrobku

b/ predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu má spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie

6. Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

6.1.2 Výmenu vadného tovaru za tovar bez vady Právo kupujúceho požadovať výmenu vadného tovaru je podmienené tým, že:

- výmena je možná

- predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

6.2. Pri neodstrániteľných vadách

6.2.1 Vady sa považujú za neodstrániteľné, ak:

a) je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností tovaru potravinárskeho charakteru

b) ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že reklamácia nebola vybavená najneskôr do 30 dní od uplatneniu reklamácie

6.2.3 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných zdokladovaných nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti závady za predpokladu, že právo zo zodpovednosti za vady uplatnil riadne a dôvodne, t.j. že kupujúci bol v prípade uplatnenej reklamácie úspešný, s výnimkou prípadov bode 5.4. tohto reklamačného poriadku.

Právo na náhradu nákladov si musí kupujúci riadne, včas a dôvodne uplatniť v prevádzke spoločnosti Rick s.r.o., uvedeného v tomto reklamačnom poriadku, najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, do ktorej musí byť uplatnené právo zozodpovednosti za vady, inak toto právo zanikne

Alternatívné riešenie spotrebiteľských sporov.

1) Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. alebo ak sa domnieva. že predávajúci porušil jeho práva. Má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391 / 2015 Z.z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Rick s.r.o. je :

Slovenská obchodná inšpekcia

Adresa na doručovanie : Ústredný inšpektorát SOi , Odbor medzinárodných vzťahov a ARS

Prievozská 32

Poštový Priečinok 29

827 99 Bratislava

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: adr@soi.sk , alebo iná zodpovedná

právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http:/www.mhsr.sk) Spotrebiteľ má právo voľby , na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.10.2016.